WillumStephansen

STEPHANSEN

Family - or other ....

Willum Stephanson.

Willum ble i årene 1770 il 1777 ( fra ca 7 år gammel ) oppdratt på det Kongelige Oppfostringshus i København.

 

Etter sin konfirmasjon kom han i lære i Thieles Bogtrykkeri i Hellingeistræde i København. Senere bestyrte han som faktor Madame Morthorts Bogtrykkeri.

 

Allerede som boktrykkersvend begynte han å skrive flyverskrifter og bøker.

 

Mens Willum Stephanson var i Morthorts boktrykkeri ga han ut et skrift som gjorde at han kom på kant med styresmaktene i Danmark. Det var myndighetene ( kongens ) pengesløsing ved å bygge Christianborg Slott i København han kritiserte. Han mente pengene heller skulle vært brukt til å hjelp fattige og trengende, spesielt fattige barn,

 

Skriftet var ironisk og hette : "Raaadsluting, hvorlunde de danske Heste og, Køer, Faar etc, ville give mange Penninge til Christianborgs Slot Oppbyging i 1794"

 

Skriftet ble ansett som både blasfemisk og samfunnfarlig. Det ble konfiskert og Willum kom for retten.

 

Aktor, generalfiskal Scibsted, mente forbrytelsen var så alvorlig at Willum måtte dømmes til å bøte med "hånd og hoved" (henrettes). Så galt gikk det ikke. Han ble istedet dømt til fengselstraff på vann og brød og senere utvisning til Norge, ( Andre kilder hevder ar han rømte til Norge, atter andre at han ble satt inn på Munkholmen i Trondheim og sonte straffen sin der).

 

Skriftet han ble dømt for var en dyrefabel. Etter dommen utga han et skrift hvor han latterliggjorde hele prosedyren som hans skrift hadde medført og fikk dermed latteren på sin side.

 

Det ser ut til at Willum Stephanson kom til Norge i 1794, og at han allerede samme år giftet seg med Sophie Holm og bosatte seg i Trondheim.

 

mer informasjon kommer......

Under konstruksjon ....